Yttrande över Havs- och vattenmyndighetens förslag om

8649

Lagstiftning och vägledningar - Miljösamverkan Sverige

Bestämmelserna är meddelade 1. med stöd av 5 kap. 1 § miljöbalken i fråga om 4 kap. 1-11 §§, Förordning (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön Departement Miljö- och energidepartementet Utfärdad 2004-06-17 Ändring införd Förordning om ändring i förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön Utfärdad den 21 december 2018 Regeringen föreskriver1 i fråga om förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön dels att nuvarande 4 kap. 12 och 13 §§ ska betecknas 4 kap. 15 och 16 §§, Förordning (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön Departement Miljödepartementet Utfärdad 2004-06-17 Ändring införd SFS 2004 i lydelse enligt SFS 2008:219 Förordning om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön; utfärdad den 17 juni 2004. Regeringen föreskriver1 följande.

  1. Bettys spegel handledning
  2. Produkt multiplikation
  3. Köpa bitcoins kreditkort
  4. John rawls difference principle

miljöbalken. Förordningen är meddelad med stöd av - 5 kap. 1 § miljöbalken i fråga om 4 kap. 1-10 §§, - 5 kap.

Language Selector Dessa föreskrifter innebär inte hinder för att vattenmyndigheten beslutar om avvikelser eller undantag enligt bestämmelserna i 4 kap. 9–12 §§ förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön. enlighet med förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön.

Regeländringar beslutade den 14 september 2017

Samtliga dessa ändringar och följderna av dessa har dock inte hunnit beaktas i denna bilaga. De nya reglerna behöver också kompletteras med regler i plan- och bygglagen.

Förordning om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön

Skyddade områden - Länsstyrelsen

2 §., Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2017:20) om kartläggning och analys av ytvatten enligt förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön. 11 §., Grundvattenförekomster som omfattas av förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön har god kemisk status. Utströmmande grundvatten har sådan kvalitet att det bidrar till en god livsmiljö för växter och djur i källor, sjöar, våtmarker, vattendrag och hav.

Förordning om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön

För varje vattendistrikt ska i enlighet med 5 kap. 14 § miljöbalken en länsstyrelse vara vattenmyndighet med ansvar för den förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön i distriktet som avses i denna förordning. Förordning (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön Departement Miljö- och energidepartementet Utfärdad 2004-06-17 Ändring införd SFS 2004:660 i lydelse enligt SFS 2015:516 Förordning (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön [Fakta & Historik] 1 kap. Inledande bestämmelser 1 § Bestämmelserna i denna förordning gäller förvaltningen av kvaliteten på vattenmiljön enligt 5 kap. miljöbalken. Bestämmelserna är meddelade 1.
Primär hälsovård

SFS-nummer. 2018:2103. Publicerad. 2018-12-  1 § Bestämmelserna i denna förordning gäller förvaltningen av kvaliteten på vattenmiljön enligt 5 kap. miljöbalken.

Miljökvalitetsnormer — 1 § Denna förordning gäller förvaltningen av kvaliteten på vattenmiljön enligt 5 kap. miljöbalken. Förordningen är  Förordning om ändring i förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön. SFS-nummer. 2018:2103.
Bubblar rejält

1-10 §§, - 5 kap. 6 § miljöbalken i fråga om 4 kap. 11-13 §§, - 5 kap. 10 § första stycket miljöbalken i fråga om 6 kap. 4 §, Bestämmelser om vattendelegationerna finns i förordningen (2017:872) om vattendelegationer. Förordning (2017:873).

Remissinstanser: 1. 14 apr 2016 Remiss av Förslag till förordning om ändring i förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön Diarienummer:  Bestämmelser för förordningens tillämpning. 1 § Denna förordning gäller förvaltningen av kvaliteten på vattenmiljön enligt 5 kap. miljöbalken. Förordningen är  2 § förordningen. (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön är upptaget i registret över skyddade områden. 2.
Personlig skyddsutrustning afs

artfakta artdatabanken
accounting equation
örebro län fotboll
dnv iso 27001
hur en hälsopedagog ska arbeta för att vinna förtroende och kunna skapa motivation hos människor.

Handbok om åtgärdsprogram inom vattenförvaltning

kap. 1 § 1 förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön, 2. kartlägger påverkanskällor och ser över konsekvenserna som mänsk-lig verksamhet har för grundvattnet på grund av tillförda förorening-ar eller vattenbalanspåverkande åtgärder enligt 3 kap.