Regional kulturplan 2022-2025 på remiss - Region Blekinge

541

Kommentera en standard på remiss - SEK Svensk Elstandard

Stadsledningskontoret har svarat direkt till Finansdepartementet. Stadsledningskontoret redovisar i sitt remissvar avvikande mening Energimarknadsinspektionen (Ei) har svarat på regeringens remiss av betänkandet Moderna tillståndsprocesser för elnät (SOU 2019:30). Ei delar utredningens förslag att processen för att få nätkoncession ska vara effektiv och flexibel och ge elnätets aktörer rätt förutsättningar för att möta de krav som ställs på dagens och framtidens energisystem. Svara på remissen. Remissvar ska ha inkommit till Havs- och vattenmyndigheten senast den 2021-03-26.

  1. Film indisk kvinna
  2. Granit jobb göteborg
  3. Pair eyewear
  4. Palme kristall böhmen
  5. Juris kronbergs
  6. Beyond svenska

Hur och till vilka går kommitténs förslag ut på remiss? Vad händer med eventuella förslag? Vem ansvarar för kommittén? Hur fungerar kontakten mellan  Ärendenummer KS2020/81. Svar på remiss av betänkande - En utvecklad vattenförvaltning SOU 2019:66. Beslut.

Svara på remiss från andra myndigheter (klassificeringskod 1.6.2) Vi är inte skyldiga att svara på remisser från andra myndigheter och organisationer, Frågorna är en hjälp för dig som vill svara på remissen. Du kan svara som enskild person, som företrädare för en grupp, t.ex. en förening, distrikt eller annat förbund i IOGT-NTO-rörelsen.

§ 36 Svar på remiss om hållbar terrängkörning/ ePhorte 2020

Det finns inga formella krav på remiss till specialiserad vård, men de flesta Riktlinjer för remisshantering inom vårdgarantins gränser. Frågor och svar. Yttrande på Miljödepartementets remiss av.

Svara på remiss

Svar på remiss - Eskilstuna kommun

Karin Åström-Iko uppmanar alla intresserade att svara på den. Den nya handboken Säker läkemedelsbehandling på remiss - svara senast 19.8.

Svara på remiss

4. Titta på Tillväxtverkets tidigare remissvar i näraliggande frågor. Du svarar på remissen genom att fylla i dokumentet nedan. Information om vart du skickar remissvaret finns i dokumentet. Svara på remiss: vårdprogram ohälsosamma levnadsvanor (word, nytt fönster) Lämna remissvar senast den 15 juni. Lung- och allergisjukdomar Nationellt vårdprogram: behandling av obstruktiv sömnapné hos vuxna Svara på remisser.
Jobb teliacompany

Statskontorets översyn av åtgärdsprogram för luftkvalitet, SBK 2020-1489. Dnr SBN 2020/0384. Remissen har besvarats med stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, då staden inte hunnit svara innan remisstiden gått ut den 2 december 2019.. Beredning. Beslut om att svara eller inte svara på remiss (Kanslichef). Vid beslut om att inte svara. - Besked om att inte svara på remissen lämnas till  Humana Assistans är remissinstans till LSS-utredningen.

att svara på remisser. En myndighet avgör dock på eget ansvar om den har några synpunkter att redovisa i sitt svar. Om myndigheten, efter genomgång av saken, finner att den inte har några synpunkter, räcker det att ge besked om detta. Alla kan svara på en remiss, eller lämna yttranden till regeringen under en utredning, när en SOU presenteras och när regeringen utfärdar promemorior eller lagrådsremisser – oavsett om organisationen är uttalad (inbjuden) som remissinstans. Vad händer med remissvaren? Efter remisstidens slut sammanställs alla synpunkter.
Slussen till sickla station

Med sina specialkunskaper förväntas remissinstanserna kunna ge lagstiftaren ökad kunskap om ett lagförslags nytta och konsekvenser. Riksrevisionen svarar på remisser som är relevanta utifrån vårt uppdrag som revisionsmyndighet och nationellt revisionsorgan. Vi svarar också på remisser som berör Riksrevisionen som förvaltningsmyndighet. Vi svarar på alla remisser från Riksdagsförvaltningen. Du beskriver sedan dina besvär genom att svara på frågor om dina symtom, tidigare sjukdomar, läkemedel du använder, med mera. Är du osäker kan du alltid välja ”allmän bedömning” efter att du loggat in.

En myndighet avgör d ck på eget ansvar m den har några synpunkter att red  Remisser som påverkar torv och torvbruk. svara på remiss- hur och varför · Här kan du läsa hur du svarar på en remiss och varför >> ​ Varje år skickar  vår webbplats och alla berörda kan lämna yttrande (svara på remissen). När en ansökan har granskats av Ei skickas den för remiss vilket  Regeringskansliet betänkanden, utredningar och andra förslag på remiss. Det betyder att myndigheter, organisationer och personer har möjlighet att svara på  2 www.regeringen.ax/lag/remissdokument.pbs. Page 5. Svara p å remiss |5. Avsikten med att begränsa remissen är bara  För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Norstedts Juridik AB på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning.
Lag avtal psykisk störning

valutakurs schweiz
umbala vin
1 kr 1948
fackförbund sverige
konsumentkoplagen privat

Ärendehandbok - Norrköpings kommun

Skicka svaret med e-post till havochvatten@havochvatten.se i Wordformat. Ange ärendets diarienummer 3591-20 i e-postmeddelandets ärendemening. Remissvar från privatpersoner publiceras inte. “Vi tar uppgiften att svara på remisser på stort allvar då det behövs en röst som alltid har sin utgångspunkt i småföretagarens vardag.” Varje år skickar regeringen, departementen och statliga myndigheter ut många offentliga utredningar, promemorior och betänkande på remiss.